En Gala För Cystisk Fibros

Cirkus 26 mars 2012

Artister spelar för livet. En gala för Cystisk Fibros. Cirkus 26 mars 2012.
tjej

Forskning

Någon bot för sjukdomen föreligger ännu ej. Därför är forskningen mycket viktig! Det finns två huvudsakliga inriktningar på forskningen internationellt. Dels inriktar man sig på att få till en väl fungerande genterapi. Dels fokuserar man på att kunna modifiera CFTR, mutationsfelet, för att på så sätt förhoppningsvis kunna lindra sjukdomen. Hur modifikationen kommer att se ut beror på vilken typ av mutation personen med CF har.

Mer pengar behövs

Forskningsanslag söks dels av kliniker som arbetar med CF dels av basalforskare som kan ha ett samarbete med kliniker men som också kan forska "isolerat". I Sverige bedrivs direkt eller indirekt CF -anknuten forskning för ca 2 miljoner och då är inte läkemedelsforskningen inräknad. 2 miljoner är inte mycket pengar i detta sammanhang. Alla som forskar på CF anser att det är alldeles för litet! Det skulle verkligen behövas mycket mer.

Ökad livslängd

En utökad forskning skulle alltså kunna resultera i ett botemedel eller mediciner som dämpar symtomen på ett bättre sätt än dagens mediciner. Forskning skulle kunna öka medellivslängden, den förväntade medelöverlevnaden är i dag ca 50 år, en betydligt högre siffra än för bara några år sedan. Forskning skulle kunna ge en ökad livskvalitet för de barn och vuxna som lever med denna sjukdom. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte finns tillräckligt med pengar att forska för om Cystisk Fibros. Mer pengar skulle därmed innebära ökad forskning. I samband med galan "Artister spelar för livet" har Du möjlighet att stödja forskningen om Cystisk Fibros.

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer